உங்கள் கதையைப் பகிரவும்

மக்கள் கணிப்பியல் தொடர்பான தகவல்கள்

பின்வரும் கேள்விகளில், ‘நீங்கள்’ என்பது சம்பவத்தை அனுபவித்த நபரைக் குறிக்கிறது. இலங்கையில் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான வன்முறை எங்கு, யாருக்கு நடக்கிறது என்பதை நாங்கள் கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறோம்.

இந்த குறிப்பிட்ட நிகழ்வினைப் பற்றிய தகவல்களை இதற்கு முன் எதையும் அழிப்பதிலைக்கு சமர்ப்பித்து இருக்கிறீர்களா?

உங்கள் வயது என்ன?

உங்கள் இனம் என்ன?

நீங்கள் எங்கு வசிக்கிறீர்கள் (மாவட்டம்)?

உங்கள் பாலிநிலை என்ன?

பொருந்தக்கூடிய அனைத்தையும் தேர்வு செய்யவும்:

Please check at least one checkbox!

உங்கள் பாலியல் ஈர்ப்பு சார் அடையாளம் என்ன?

பொருந்தக்கூடிய அனைத்தையும் தேர்வு செய்யவும்:

Please check at least one checkbox!

நீங்கள் மாற்றுத்திறனாளியா ?

முந்தையது