ඔබගේ කතාව බෙදා ගන්න

ජනවිකාස තොරතුරු

පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්න වලදී, ‘ඔබ’ යන්නෙන් හඳුන්වන්නේ සිදුවීම අත්විඳින පුද්ගලයාවයි. අපට අවශ්‍ය වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්‍ෂණය හා සම්බන්ධ ප්‍රචණ්ඩත්වය සිදුවන්නේ කොහේද සහ කාටද යන්න සොයා ගැනීමටයි.

‘Delete Nothing’ වෙත ඔබ මෙම විශේෂිත සිද්ධිය පිළිබඳ තොරතුරු මීට පෙර ඉදිරිපත් කර තිබේද?

ඔබගේ වයස?

ඔබ කුමන ජනවර්ගයකට අයත් වේද?

ඔබ ජීවත් වන්නේ කොහෙද (දිස්ත්‍රික්කය)?

ඔබගේ සමාජභාවය?

කරුණාකර අදාළ වන සියල්ල ලකුණු කරන්න.

Please check at least one checkbox!

ඔබේ ලිංගික දිශානිතිය කුමක්ද?

කරුණාකර අදාළ වන සියල්ල ලකුණු කරන්න.

Please check at least one checkbox!

ඔබ ආබාධිතද?

කලින්