උදවු ලබා ගන්න

ඔබට හෝ ඔබ දන්නා කෙනෙකුට මේ හා සමාන දෙයක් සිදුවී තිබේද?

එය තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ ප්‍රචණ්ඩත්වය ලෙස හැඳින්විය හැකි ප්‍රචණ්ඩත්වයකි. එය ඔබගේ මානව හිමිකම් උල්ලංගණය කිරීමක් වන අතර ඔබට සහන සහ සහනයක් ලබාගැනීමට ද හිමිකම් ඇත. ඔබට ලබා ගත හැකි විකල්ප දනගැනීම සදහා කරුණාකර කියවන්න.

Laws icon

නිර්වචන සහ නීති

තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් ඔබව ආරක්ෂා කළ හැකි නීති අප සතුව ඇත.

වැඩිදුර කියවන්න
Rights icon

ඔබේ අයිතිවාසිකම්

අන්තර්ජාලයේ නොවන ඔබේ අයිතිවාසිකම්, ඔබගේ අන්තර්ජාලයේ අයිතිවාසිකම් ද වේ.

වැඩිදුර කියවන්න
Next Steps icon

ඊළඟ පියවර

සහනයක් සහ / හෝ පිළියම් සොයා ගැනීමට ඔබට ගත හැකි පියවර කිහිපයක්

වැඩිදුර කියවන්න
Support icon

උපකාර සොයාගන්න

මෙම ලැයිස්තුවේ ඇති රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, උපදේශකයින් සහ උපදේශන සේවා ලබාදෙන ආයතන අපට විශ්වාසදායී ආයතන වේ.

වැඩිදුර කියවන්න
Stay Safe icon

ආරක්ෂිතව ඉන්න

Online හරහා වඩාත් බලගතු බවක් දැනෙන ක්‍රම කිහිපයක්

වැඩිදුර කියවන්න
FAQ icon

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න කිහිපයකට පිළිතුරු

වැඩිදුර කියවන්න