ඔබගේ කතාව බෙදා ගන්න

සිද්ධියේ විස්තරය

පහත සඳහන් ප්‍රශ්න වලදී, තාක්‍ෂණය හා සම්බන්ධ ප්‍රචණ්ඩත්වය අත්විඳින ආකාරය පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට අපි උත්සාහ කරන්නෙමු. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, සිදු වූ දේ හරියටම අප දැනගැනීම වැදගත් වේ.

කවුරුන් හෝ හැක් කළා

කරුණාකර අදාළ වන සියල්ල ලකුණු කරන්න.

කවුරුන් හෝ තර්ජනය කළා

කරුණාකර අදාළ වන සියල්ල ලකුණු කරන්න.

කවුරුන් හෝ මුදා හැරියා

කරුණාකර අදාළ වන සියල්ල ලකුණු කරන්න.

කවුරුන් හෝ නින්දා සහගත අදහස්/ ප්‍රකාශ සිදු කළා

කරුණාකර අදාළ වන සියල්ල ලකුණු කරන්න.

කෙනෙක් කිව්වා

කරුණාකර අදාළ වන සියල්ල ලකුණු කරන්න.

වෙනත්

කරුණාකර අදාළ වන සියල්ල ලකුණු කරන්න.

මෙම සිදුවීම සිදුවූයේ කුමන සමාජ මාධ්‍ය ජාලය හෝ වේදිකාවේද? කරුණාකර අදාළ වන සියල්ල ලකුණු කරන්න.

කරුණාකර අදාළ වන සියල්ල ලකුණු කරන්න.

වැරදිකරු කවුදැයි ඔබ දන්නවාද?

ඔව් නම් ඔබ වැරදිකරු හඳුනන්නේ කෙස්ද ?

ඔබ වරදකරු දන්නා බව සිතනමුත්, ඒ ඔවුන්මදැයි විශ්වාස නොමැති නම්, ඒ ගැන විස්තර කියන්න

ඔබ අපරාධකරුගේ සමාජභාවය දන්නවාද?

කලින්