අමතන්න

'ප්‍රත්‍ය' හොට්ලයින් එක
අමතන්න

ක්ෂණික සහාය සඳහා 'ප්‍රත්‍ය' හොට්ලයින් එක අමතන්න
0777 955 900

ප්‍රත්‍ය' හොට්ලයින් එක WhatsApp කරන්න
අමතන්න

ප්‍රත්‍ය' හොට්ලයින් එක WhatsApp කරන්න
ක්ෂණික සහාය සඳහා 0777 955 900

අපගේ tiktok පිටුව සමඟ
යාවත්කාලීනව සිටීමට අමතක නොකරන්න

Don’t forget to stay up-to-date
with our tikok page

ඕනෑම විමසුමක් සඳහා අපට පණිවිඩයක් එවන්න.

ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙන් අවශ්‍ය සහාය ලබාගත නොහැකි වූයේනම් හෝ 'කිසිවක් Delete කරන්න එපා' ගැන වැඩිදුර දනගැනීමට ඔබ කැමති නම්, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වීමට පහත සම්බන්ධතා පෝරමය පුරවන්න.

    Contact